Σωματείο Όλυμπος

Δραστηριότητες

Olympos_Logo

Bιογραφία

Ιωάννης Θ. Μάζης

Από το 1983 μέχρι το Φεβρουάριο του 2010 υπήρξα Καθηγητής της Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής  στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ξ.Γ.Μ.Δ..

Από το Φεβρουάριο του 2010 μετεκλήθην ως Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας στο  Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου υπηρετώ πλέον ως μόνιμος Καθηγητής και διδάσκω τα Μαθήματα της Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής thw Mέσης Ανατολής και της Τουρκίας Ι & ΙΙ,   όπως και των Γενικών Αρχών της Μεθοδολογίας της Έρευνας (http://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1036).

Στο πλαίσιο των ερευνητικών αρμοδιοτήτων μου προσπαθώ να συμβάλλω στο διεθνή θεωρητικό διάλογο για τη Σύγχρονη Γεωπολιτική, τη σαφή διάκρισή της από τη Γεωστρατηγική και τις νέες μορφές της. Ως Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου Ίδρυσα το 2002, και διηύθυνα μέχρι  το  Φεβρουάριο του 2010, οπότε  και μετεκλήθην από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας, το Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (Geolab) του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΞΓΜΔ) (ΦΕΚ Τεύχ. Α΄, Αρ. Φύλλου 5, 18/01/2002, Π.Δ. αρ. 9).

Συμφώνως προς το άρθρο 1o του ιδρυτικού Προεδρικού Διατάγματος αρ. 9: , «… το Εργαστήριο Γεω-Πολιτισμικών Αναλύσεων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο των Διεθνών Σχέσεων, της Οικονομικής Γεωγραφίας, της Γεωπολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, του Συγκριτικού Δικαίου, της Διπλωματικής Ιστορίας, των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, των Διαπολιτισμικών Σπουδών και των Ξένων Γλωσσών, Χωρών και Πολιτισμών.»

Συμφώνως προς το άρθρο 2o  του ιδρυτικού Προεδρικού Διατάγματος «…  Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος […] καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν στο χώρο των επαγγελματικών και επιστημονικών προσανατολισμών του Τμήματος καθώς και τέλος την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας καιδιεξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με το γνωστικό της αντικείμενο θέματα.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε μορφής οργανισμούς»(Α’ 53).

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0